Soil and Water Conservation Practices

‘Soil and Water Conservation Practices’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Biện pháp bảo quản đất và nước
Giải thích thuật ngữ: Biện pháp kiểm soát bao gồm hoạt động quản lý, sinh dưỡng và cấu trúc để giảm lượng đất và nước mất đi.