Soil Conditioner

‘Soil Conditioner’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất điều hoà đất
Giải thích thuật ngữ: Một chất hữu cơ như mùn hoặc phân ủ giúp đất hấp thụ nước, tạo nên quần thể vi khuẩn và chiếm lấy những chất khoáng dinh dưỡng.