Soil Erodibility

‘Soil Erodibility’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Khả năng xói mòn đất
Giải thích thuật ngữ: Chỉ số về tính nhạy cảm của đất đối với tác nhân mưa và những tiến trình xói mòn khác.