Soil Moisture

‘Soil Moisture’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hơi ẩm đất
Giải thích thuật ngữ: Nước được chứa trong những khoảng trống nhỏ li ti của tầng không bão hoà.