Soil Sterilant

‘Soil Sterilant’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thuốc triệt sinh đất
Giải thích thuật ngữ: Một hoá chất ngăn chặn nhất thời hay vĩnh viễn sự phát triển của tất cả các loài động thực vật.