Sole-Source Aquifer

‘Sole-Source Aquifer’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tầng ngậm nước nguồn đơn nhất
Giải thích thuật ngữ: Tầng ngậm nước cung cấp 50% hoặc nhiều hơn nguồn nước uống của một khu vực.