Solid Waste

‘Solid Waste’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất thải rắn
Giải thích thuật ngữ: Là chất không ở dạng lỏng, không hoà tan bao gồm rác thải đô thị và chất thải công nghiệp có chứa những thành phần phức tạp và đôi khi nguy hại. Chất thải rắn cũng bao gồm bùn cống, rác nông nghiệp, chất thải từ các công trình bị phá huỷ hoặc cặn khai mỏ. Về mặt kỹ thuật, chất thải rắn cũng bao gồm các chất lỏng và khí đựng trong các vật chứa.