Solid Waste Disposal

‘Solid Waste Disposal’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Loại bỏ chất thải rắn
Giải thích thuật ngữ: Phân đoạn cuối cùng dành cho chất phế thải không thể tận dụng hay tái chế được.