Solid Waste Management

‘Solid Waste Management’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự quản lý chất thải rắn
Giải thích thuật ngữ: Sự quản lý có giám sát các chất thải từ nguồn thải thông qua các quy trình phục hồi đến loại bỏ.