Solidification and Stabilization

‘Solidification and Stabilization’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Quá trình đông đặc và ổn định
Giải thích thuật ngữ: Việc rút nước thải từ chất thải hoặc thay đổi nó về mặt hoá học, làm cho nó ít bị thẩm thấu và dễ được nước mang đi.