Solubility

‘Solubility’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Độ hoà tan
Giải thích thuật ngữ: Lượng hợp chất được hoà tan trong một đơn vị thể tích dung dịch. Độ tan trong nước là nồng độ tối đa của một hoá chất hoà tan trong nước sạch ở nhiệt độ quy chiếu.