Soot

‘Soot’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bồ hóng
Giải thích thuật ngữ: Bụi cácbon được hình thành do sự cháy không hoàn toàn.