Sorption

‘Sorption’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự hút thấm
Giải thích thuật ngữ: Hoạt động hấp thụ hoặc hút các chất; là tiến trình được sử dụng trong nhiều hệ thống kiểm soát ô nhiễm.