Source Characterization Measurements

‘Source Characterization Measurements’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đo lường đặc tính nguồn thải
Giải thích thuật ngữ: Những phép đo được thực hiện để đánh giá tỷ lệ các chất ô nhiễm thải ra môi trường từ một nguồn như lò thiêu, bãi rác …