Source Reduction

‘Source Reduction’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự giảm nguồn thải
Giải thích thuật ngữ: Giảm lượng vật chất đi vào dòng thải từ một nguồn cụ thể bằng cách thiết kế lại các sản phẩm hoặc cách thức sản xuất hay tiêu thụ (vd: dùng chai lọ đựng nước uống có thể sử dụng lại). Đồng nghĩa với sự giảm thiểu chất thải.