Source Separation

‘Source Separation’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự tách nguồn thải
Giải thích thuật ngữ: Việc tách rời các chất thải khác nhau ở giai đoạn phát thải (vd: tách rời giấy, kim loại và thuỷ tinh từ các chất thải khác để làm cho quá trình tái chế đơn giản và hiệu quả hơn).