Sparge or Sparging

‘Sparge or Sparging’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Rảy khí
Giải thích thuật ngữ: Bơm không khí vào dưới gương nước để giải phóng các hợp chất hữu cơ hoà tan dễ bay hơi và/hoặc oxi hoá nước ngầm để giúp phân hủy vi sinh hiếu khí các hợp chất hữu cơ