Special Local-Needs Registration

‘Special Local-Needs Registration’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đăng ký nhu cầu địa phương đặc biệt
Giải thích thuật ngữ: Việc một tiểu bang đăng ký một sản phẩm thuốc trừ sâu dùng cho mục đích cụ thể không được đăng ký cấp liên bang. Tuy nhiên, hoạt tố dùng cho mục đích khác phải được đăng ký với liên bang. Việc sử dụng đặc biệt phải cụ thể đối với bang đó và thường là phụ, vì thế có thể không có phí tổn phụ thêm phát sinh trong quá trình đăng ký hoàn chỉnh ở cấp liên bang. Đăng ký SLN không được cấp cho những hoạt tố mới, hoạt tố sử dụng trong thực phẩm không có mức dung sai, hoặc đối với đăng ký đã bị hủy. Các sản phẩm này không được vận chuyển qua biên giới các bang.