Specific Conductance

‘Specific Conductance’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Độ dẫn đặc trưng
Giải thích thuật ngữ: Phương pháp nhanh đánh giá phần chất rắn không hoà tan của một nguồn cung cấp nước bằng cách kiểm tra khả năng dẫn điện của nó.