Specific Yield

‘Specific Yield’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hiệu suất đặc trưng
Giải thích thuật ngữ: Lượng nước một đơn vị thể tích đá ướt có thể cung cấp khi bị vắt kiệt bởi tác dụng của trọng lực.