Specifically

“Specifically” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: chính xác, rõ rệt, riêng biệt
Giải thích: