Spill Prevention, Containment, and Countermeasures Plan (SPCP)

‘Spill Prevention, Containment, and Countermeasures Plan (SPCP)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Kế hoạch đối phó, ngăn chặn và phòng ngừa vết loang (SPCP)
Giải thích thuật ngữ: Kế hoạch kiểm soát việc phóng thích những chất thải nguy hại được ghi trong Đạo luật về nước sạch.