Stakeholder

‘Stakeholder’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Cổ đông
Giải thích thuật ngữ: Bất kỳ tổ chức, thực thể chính trị hay cá nhân nào có phần hay có thể liên quan đến quy định môi trường, sự ngăn chặn ô nhiễm, sự bảo tồn năng lượng…