Start of a Response Action

‘Start of a Response Action’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bắt đầu hành động phản ứng
Giải thích thuật ngữ: Thời điểm đúng ngay khi có sự bảo đảm hay bù lỗ tài chính của EPA, cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc các bên chịu trách nhiệm chính, để bắt đầu những hành động cải tạo tại địa điểm Superfund.