State Emergency Response Commission (SERC)

‘State Emergency Response Commission (SERC)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Ủy ban phản ứng tình trạng khẩn cấp tiểu bang (SERC)
Giải thích thuật ngữ: Ủy ban do thống đốc mỗi bang chỉ định theo yêu cầu của Đạo luật SARA mục III. Các ủy ban này chỉ định những khu lên kế hoạch khẩn cấp, bổ nhiệm ban kế hoạch khẩn cấp địa phương, giám sát và hợp tác trong hoạt động của những ban này.