State Environmental Goals and Indication Project

‘State Environmental Goals and Indication Project’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Dự án chỉ tiêu môi trường tiểu bang
Giải thích thuật ngữ: Chương trình giúp đỡ các cơ quan môi trường tiểu bang bằng cách cung cấp sự trợ giúp về tài chính và kỹ thuật cùng với sự phát triển các mục tiêu và chỉ số.