State Implementation Plans (SIP)

‘State Implementation Plans (SIP)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Kế hoạch thực thi tiểu bang (SIP)
Giải thích thuật ngữ: EPA chấp thuận các kế hoạch thực thi tiểu bang cho sự thiết lập, điều chỉnh và áp đặt các tiêu chuẩn ô nhiễm không khí.