State Management Plan

‘State Management Plan’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Kế hoạch quản lý tiểu bang
Giải thích thuật ngữ: Theo Đạo luật FIFRA, một kế hoạch quản lý tiểu bang do EPA quy định cho phép các bang, bộ tộc, các vùng lãnh thổ trên đất Mỹ có sự linh động trong việc đề ra và thực thi các biện pháp nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi sự sử dụng một vài loại thuốc trừ sâu.