Static Water Level

‘Static Water Level’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mực thủy tĩnh
Giải thích thuật ngữ:
1. Độ cao hay mực nước ngầm trong giếng khi máy bơm nước không hoạt động.
2. Mức hoặc độ cao mà nước sẽ lên tới trong ống nối với tầng hoặc lòng chảo chứa nước trong một đường ống chịu áp lực.