Stationary Source

‘Stationary Source’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nguồn tĩnh
Giải thích thuật ngữ: Một nơi đóng ở vị trí cố định gây ra tình trạng ô nhiễm, chủ yếu là các nhà máy điện và các phương tiện khác có sử dụng các quá trình cháy công nghiệp. (Xem: nguồn điểm).