Stevedore

“Stevedore” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: công nhân xếp dỡ, điều độ viên
Giải thích: