Stratigraphy

‘Stratigraphy’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Địa tầng học
Giải thích thuật ngữ: Việc nghiên cứu về sự hình thành, cấu tạo, và chuỗi trầm tích xem nó có vững chắc hay không.