Stratosphere

‘Stratosphere’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tầng bình lưu
Giải thích thuật ngữ: : Phần bầu khí quyển nằm ở độ cao từ 10-25 dặm so với bề mặt trái đất.