Strip-Cropping

‘Strip-Cropping’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Trồng theo dải
Giải thích thuật ngữ: Việc trồng cây theo sự bố trí có hệ thống các dải và đai có nhiệm vụ như những tấm chắn gió và nước xói mòn.