Subchronic Exposure

‘Subchronic Exposure’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Phơi nhiễm cận mãn tính
Giải thích thuật ngữ: Nhiều phản ứng tiếp xúc liên tục kéo dài xấp xỉ 10% cuộc đời một loài thực nghiệm, thường là dài hơn giai đoạn ba tháng.