Submerged Aquatic Vegetation

‘Submerged Aquatic Vegetation’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thực vật thủy sinh cận chìm
Giải thích thuật ngữ: Thực vật sống tại hay dưới mặt nước; là một nơi cư trú quan trọng cho cá nhỏ và những sinh vật sống dưới nước khác.