Sump

‘Sump’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hố nước thải
Giải thích thuật ngữ: Một cái hố hay bể chứa chất lỏng dùng để rút hay tiêu nước.