Superfund

‘Superfund’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Superfund
Giải thích thuật ngữ: Chương trình được tiến hành theo quyền luật định của Đạo luật CERCLA và SARA. Chương trình này tài trợ và thực hiện những hoạt động của EPA về trị liệu, dọn dẹp dài hạn và khẩn cấp các chất thải rắn. Những hoạt động này bao gồm việc thiết lập Danh sách ưu tiên quốc gia, thanh tra các địa điểm nằm trong danh sách, xác định quyền ưu tiên của chúng, hướng dẫn, quản lý và/hoặc giám sát việc dọn dẹp cũng như các hoạt động trị liệu khác.