Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE) Program

‘Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE) Program’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chương trình ước lượng công nghệ cải tiến Superfund (SITE)
Giải thích thuật ngữ: Chương trình của EPA nhằm đẩy mạnh sự phát triển và sử dụng quá trình xử lý cải tiến và công nghệ định tính địa điểm trong việc dọn sạch chất thải tại các địa điểm Superfund.