Supplier of Water:

‘Supplier of Water: ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nhà cung cấp nước
Giải thích thuật ngữ: Bất cứ cá nhân nào sở hữu hoặc điều hành một cơ sở cung cấp nước công cộng.