Surface Impoundment

‘Surface Impoundment’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự ngăn bề mặt
Giải thích thuật ngữ: Xử lý, lưu chứa hay thải đi các chất thải lỏng nguy hiểm trong hồ chứa.