Surface Uranium Mines

‘Surface Uranium Mines’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nguồn urani lộ thiên
Giải thích thuật ngữ: : Những hoạt động đào theo dải để di dời quặng có chứa urani.