Surface-Water Treatment Rule

‘Surface-Water Treatment Rule’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Quy tắc xử lý nước mặt
Giải thích thuật ngữ: Quy tắc cụ thể hoá mục tiêu mức độ tối đa chất gây ô nhiễm đối với các virút nhóm Giardia, Legionella và công bố những quy định về quá trình lọc và khử trùng đối với hệ thống cấp nước công cộng có sử dụng nguồn nước mặt hoặc nguồn nước ngầm dưới ảnh hưởng trực tiếp của nước mặt. Các quy tắc cũng cụ thể hoá chất lượng nước, biện pháp xử lý và tiêu chuẩn bảo vệ đường phân nước trong đó quá trình lọc có thể được bỏ qua.