Surfactant

‘Surfactant’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất có hoạt tính bề mặt
Giải thích thuật ngữ: Hợp chất tẩy làm tăng sự tạo bọt.