Susceptibility Analysis

‘Susceptibility Analysis’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Phân tích tính nhạy cảm
Giải thích thuật ngữ: Sự phân tích để xác định liệu hệ thống cung cấp nước công cộng có dễ bị các nguồn ô nhiễm tiềm tàng đã biết gây ô nhiễm đáng kể hay không.