Suspended Solids

‘Suspended Solids’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất rắn lơ lửng
Giải thích thuật ngữ: Là những hạt nhỏ của chất rắn gây ô nhiễm nổi trên mặt hoặc lơ lửng trong cống rãnh hay các chất lỏng khác. Các phương tiện xử lý thông thường không loại bỏ được chúng.