Synthetic Organic Chemicals (SOCs)

‘Synthetic Organic Chemicals (SOCs)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hoá chất hữu cơ tổng hợp (SOCs)
Giải thích thuật ngữ: Là các hoá chất hữu cơ nhân tạo. Một số dễ bay hơi, số khác lại có khuynh hướng hoà tan trong nước thay vì bốc hơi .