Systemic Pesticide

‘Systemic Pesticide’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thuốc trừ sâu ngấm
Giải thích thuật ngữ: Một hoá chất được sinh vật hấp thụ. Hoá chất này tương tác với sinh vật, làm cho sinh vật trở nên độc hại đối với các loài gây hại.