tăng 25% sản lượng

“tăng 25% sản lượng.” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh Kinh tế: give a 25% increase in production
Ví dụ: □ sử dụng máy này sẽ cho ông tăng 25% sản lượng.
using this machine will give you a 25% increase in production

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Thuận của chúng tôi
Xem thêm bảo trì tiếng anh là gì