Technical Assistance Grant (TAG)

‘Technical Assistance Grant (TAG) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Trợ cấp hỗ trợ kỹ thuật (TAG)
Giải thích thuật ngữ: Là một phần trong chương trình Superfund, số tiền hỗ trợ lên đến 50,000 USD và được cấp cho các nhóm công dân để trợ giúp việc diễn giải thông tin liên quan đến công tác làm sạch những địa điểm Superfund hoặc những nơi được đề cử trong Danh sách ưu tiên quốc gia. Tiền trợ cấp được dùng để mời các cố vấn kỹ thuật đến giúp họ hiểu các thông tin kỹ thuật về thời gian tiến hành cải tạo liên quan đến khu vực.